Bijlagen

Bijlage 3 Overzicht nieuw beleid

Bedragen x € 1.000

Nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

A

Gehonoreerd bij Perspectiefnota 2022

-1.567

-1.419

-1.316

-1.351

Uitwerking PM-posten Perspectiefnota 2022

-365

-326

-419

-419

Gehonoreerd bij prioriteringslijst

B

Vanuit niet gehonoreerde aanmeldingen PN22

-480

-502

-309

-189

C

Nieuwe voorstellen

-1.225

-1.206

-1.066

-1.066

Totaal gehonoreerd

-3.637

-3.453

-3.110

-3.025

Bedragen x € 1.000

A. Gehonoreerde aanmeldingen Perspectiefnota 2022

Gehonoreerd perspectiefnota

Uitwerking PM-posten

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

1

Programma Ondertiteling Frysk gemeenteraad

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-8

-8

-8

-8

2

Omzetting tijdelijke formatie adviseur sociaal domein

-83

-83

-83

-83

3

Inkoop professionalisering

-141

-141

-141

-141

4

Veiligheidsregio Fryslan

-119

-57

-94

-131

5

Aanschaf mobiele telefoons

-40

-40

-40

Programma 2 Ruimte

6

Vervangen oeverconstructies vaarwegen

-8

-16

-16

-16

7

Arbowet en VCA

-45

-45

-45

8

Areaaluitbreiding openbare verlichting

-1

-11

-11

-11

9

Areaaluitbreiding groen (structureel reeds toegekend)

-16

-16

-16

9

Areaaluitbreiding groen (nieuwe uitbreiding)

-36

-36

-36

-36

10

Grootschalig onderhoud pont Langweer

-60

11

Keuringen NEN 3140 en HP04 (PFAS)

-25

-25

-25

12

Onderhoud stranden

-50

-50

-50

13

Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

-50

-50

-50

14

Vervangen kleine houten bruggen 2022

-3

-5

-5

-5

14

Vervangen kleine houten bruggen 2023

-3

-5

-5

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting

-10

-20

-20

15

Vervanging openbare verlichting baten

1

3

4

4

16

Areaaluitbreiding wegen

-71

-71

-71

-71

17

Rehabilitatie wegen

-32

-65

-65

-65

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet

-30

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer technische installatie

-2

-4

18

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer

-3

-6

19

Ontwikkelingen FUMO

-75

-75

-75

-75

Amendement: Fietsknelpuntennotitie

-2

-5

-6

-6

Amendement: Terugdraaien bezuiniging Huisterheide

-12

-12

-12

-12

Amendement: Blikken Skuorre

-35

Programma 3 Economie

20

Ondersteuning evenementen

-42

-42

-42

-42

21

Friese Projectmachine-deelname

-50

-50

-50

-50

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

22

Vervangen hockey kunstgrasmat Lemmer

-10

-19

-19

-19

23

Areaaluitbreiding binnensport voorzieningen

-25

-25

-25

24

Onderwijshuisvesting 2022 structureel

-36

-184

-205

24

Onderwijshuisvesting 2022 incidenteel

-281

-140

-21

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord

-30

25

Rijksbijdrage lokaal sport- en beweegakkoord baten vanuit Rijk

30

26

Brusplak Joure

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-112

-224

-224

-224

27

Huisvesting verenigingen Balk

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-245

p.m.

p.m.

p.m.

28

Realisatie sportpark VV Renado en VVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-94

-187

-187

Programma 5 Sociaal Domein

29

Bijdrage sociale werkvoorziening

-102

-94

-88

-81

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022

-370

-370

-370

-370

30

Inkoop leerroutes Wet Inburgering 2022 baten rijk

370

370

370

370

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering baten rijk

-148

-163

-163

-163

31

Uitvoering nieuwe Wet inburgering wettelijke taak

148

163

163

163

32

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie

-150

-150

33

Formatie beleid Sociaal Domein

-245

Totaal

-1.567

-1.419

-1.316

-1.351

-365

-326

-419

-419

Bedragen x € 1.000

B. Niet gehonoreerde aanmeldingen Perspectiefnota 2022

Gehonoreerd prioriteringslijst

Niet gehonoreerd

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Bestuur en Organisatie

Verkiezingen gemeenteraad

-25

Programma 2 Ruimte

Uitvoering klimaatakkoord-capaciteit

-200

-200

p.m.

p.m.

Opwaarderen Zuiderzeestraat Lemmer fase 2

-5

-10

-10

Herinrichting 1e deel Jachthavendyk Balk

-6

-12

-12

-12

Verbreden toegangsweg SC Joure

-1

-2

-2

-2

Omgevingswet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 3 Economie

Friese Projectenmachine-projectbudget

-100

-100

-100

-100

Strandzone Balk

-5

-13

-15

-15

Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel"

-80

-120

-120

Uitvoering cultuurnota 2022-2025

-50

-50

-50

-50

Programma 5 Sociaal Domein

Inkoop leerroutes Wet inburgering 2022

-35

-35

-35

-35

Aanpak gezondheidsachterstanden & Kansrijke start*

-58

Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie

-113

-100

-100

-100

-114

-112

-112

-112

Totaal

-480

-502

-309

-189

-307

-247

-247

-247

Bedragen x € 1.000

C. Nieuwe voorstellen

Gehonoreerd prioriteringslijst

2022

2023

2024

2025

Ophogen budget VVV Waterland van Friesland

-80

-80

-80

-80

Motie: Fonds financieren projecten

-50

-50

-50

-50

Motie: Aquatermy Balk

-100

Camping Lemmer

-750

Restant bezuinigingstaakstelling PN2021

-26

-696

-694

-694

Taakstelling WMO 2020 vanaf 2023 (Begroting in Balans)

-200

-200

-200

Taakstelling Ondersteuning evenementen (Zero Base)

-42

-42

-42

-42

Taakstelling Beheer en onderhoud sportaccomodaties (Zero Base)

-163

-138

Terugdraaien bezuiniging taalklas

-14

Totaal

-1.225

-1.206

-1.066

-1.066

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17