Amendementen

Eerste begrotingswijziging

AMENDEMENT

Nummer : De griffie geeft het amendement een nummer
Titel : Wijzigen voorstel/besluit
Agendapunt : 9D / 17B
Onderwerp : Notities “Scoren door samenspel” en “Inregelen bezuinigingsopdracht beheer
en onderhoud van de buitensportaccommodaties”.

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2021;

Constaterende dat:
Er geen onverdeeld draagvlak is bij de sportverenigingen met betrekking tot een aantal punten
uit deze bezuinigingsopdracht;
Er door de corona-pandemie een grote druk is komen te liggen op het voortbestaan van onder
andere sportverenigingen en het aantal leden naar beneden is gegaan;
Het werven van nieuwe vrijwilligers een steeds grotere opgave wordt.

Overwegende dat:
Ook sportverenigingen, die nu zelf voorzien in (een deel van) van het onderhoud, aangeven
zorgen te hebben om dit in de toekomst op dezelfde wijze te kunnen blijven doen omdat het
werven van nieuwe vrijwilligers een moeilijke taak is;
Er over de reeds gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen afspraken gemaakt moeten worden;
De bezuiniging die gerealiseerd wordt door het samenvoegen van de sportparken van VVI en
Renado meegenomen kan worden in de plannen die daaromtrent gemaakt worden.

Besluit:
Het beslispunt 2 (over de notitie “Inregelen bezuinigingsopdracht beheer en onderhoud van de
buitensportaccommodatie”) uit het raadsvoorstel en raadsbesluit te halen, zodat er alleen gesproken
kan worden over en een besluit genomen wordt over beslispunt 1 (de notitie “Scoren door
Samenspel”). Tevens moeten de consequenties van dit besluit verwerkt worden in de
Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam : S. Holtrop   Naam : R. Visser
Fractie : ChristenUnie DFM   Fractie: : NCPN
Handtekening :   Handtekening :

Naam : A. Merkuur   Naam: : J. Meester
Fractie : : GroenLinks   Fractie: : FNP
Handtekening :   Handtekening :

Naam : J. Speelman-Drees   Naam: : T. Nota
Fractie: : D66   Fractie : CDA
Handtekening :   Handtekening :

Naam : F. Westra   Naam: : G. ten Boom
Fractie : PvdA   Fractie : BP DFM
Handtekening :   Handtekening :

Naam :M. van Niekerk-Thie   Naam : G. Holtrop-Hoekstra
Fractie : VVD   Fractie : Kleurrijk Fryske Marren
Handtekening :   Handtekening :

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17