Bijlagen

Bijlage 1 Kostendekkendheid tarieven

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Afval

Afval bedrijven

Riool

Graven

Precario rechten

Precario belasting

Kosten taakveld(en)

personeel

1.077

32

800

354

7

-

·       inhuur

163

-

-

-

-

-

·       heffingen

34

3

34

-

1

-

materieel/ (inhuur) derden

654

24

-

71

1

-

planning & onderzoek

-

-

585

-

-

-

onderhoud & maatregelen

16

-

1.326

3

-

-

baggeren & hekelen

-

-

160

-

-

-

straatvegen (zwerfafval)

28

-

72

-

-

-

afschrijvingen

272

-

984

9

-

-

verwerkingskosten Omrin 

2.102

-

-

-

-

-

afvalbelasting

-

-

-

-

-

-

milieustraat

32

-

-

-

-

-

overige

966

43

40

42

-

-

aftrek gratis containers

-7

-

-

-

-

-

Inkomsten (excl. heffingen)

-970

-

-

-4

-

-

Netto kosten taakvelden

4.367

102

4.001

475

9

-

Overhead

463

14

347

147

3

-

Rente

76

-

566

-

-

-

Btw (compensabel)

703

14

665

23

-

-

Totale kosten

5.609

130

5.579

645

12

-

Heffingen

5.581

147

5.188

371

11

77

Heffingen milieuterreinen

200

-

-

-

-

-

Winsten/dividenden (Omrin)

7

-

-

-

-

-

Kwijtschelding

-170

-

-120

-

-

-

Oninbare vorderingen

-10

-

-9

-

-

-

Btw-correctie/Dotatie (-)

-

-17

520

-

-

-

Totaal baten

5.608

130

5.579

371

11

77

% dekking

100,0%

100,0%

100,0%

57,5%

91,7%

n.v.t

Bestemmingsvoorziening 1-1-2020

3.689

Onttrekking (-) of dotatie (+) 2020

-520

Ontvangen btw

30

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Marktgelden

Liggelden

Liggelden steiger

Haven

Brug-/ sluisgelden

Veergelden

Kosten taakveld(en)

personeel

49

-

-

243

333

242

·     inhuur

-

-

-

45

314

-

vastgoed

-

-

-

6

7

-

voorziening onderhoud

-

-

-

4

238

2

baggeren (oeverconstructies)

-

-

-

122

-

-

overige

8

-

-

118

121

6

Inkomsten (excl. heffingen)

-

-

-

-26

-36

-

Netto kosten taakvelden

57

-

-

512

977

250

Overhead

20

-

-

101

138

100

Rente

-

-

-

-

-

-

Btw

1

-

-

59

91

1

Totale kosten

78

-

-

672

1.206

351

Totaal baten

51

-

-

239

387

83

% dekking

65,4%

35,6%

32,1%

23,6%

Bedragen x € 1.000

Kostendekkendheid

Leges

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Burgerzaken

Omgeving

Overige diensten EDR

H1

H2

H3

H4 & 5

Kosten taakveld(en)

personeel

553

716

46

121

0,260

0,298

materieel

5

-

-

-

-

-

rijksafdrachten

192

-

-

-

-

-

overige

197

226

-

-

-

-

Inkomsten (excl. heffingen)

-

-

-

-

-

-

Netto kosten taakvelden

947

942

46

121

0,260

0,298

Overhead

230

298

19

50

0,108

0,124

Rente

Btw

Totale kosten

1.177

1.240

65

171

0

0

Baten naturalisatie

14

-

-

-

-

-

Totaal baten

789

1.157

17

19

0

0

% dekking

67,0%

93,3%

26,2%

11,1%

100,0%

52,1%

Kruissubsidiëring

ja

ja

nee

nee

nee

nee

Totaal heffingen

1.983

% dekking

74,7%

Overhead toegerekend aan heffingen

1.930

Baten afvalstoffenheffing

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container 180 liter restafval + GFT

15.438

219

3.381

Container 240 liter restafval + GFT

6.189

282

1.745

Ondergrondse container (collectief)

1.954

219

428

Extra container 240 liter GFT-afval

147

66

10

Extra container 180 liter restafval

54

129

7

Extra container 240 liter restafval

57

186

11

Gratis container voor medicijnen

29

-

7

Totaal

23.868

5.581

7

Gemiddelde containerprijs

235

Baten reinigingsrechten

Containers

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Kosten x
€ 1.000

Container van 240 liter afval

574

240

138

29

Container 240 liter GFT-afval

142

66

9

2

Overige opbrengsten

Totaal

716

147

31

Baten rioolheffing

Eenheden

Tarieven

Baten x
€ 1.000

Eenpersoonshuishouden

7.519

123

925

Meerpersoonshuishouden

14.495

210

3.044

Recreatief gebruik (woningen)

2.475

123

304

Recreatief gebruik (roerende zaken)

1.600

57

91

Bedrijfsmatig gebruik

1.961

117

229

Hemelwaterafvoer

254

57

14

Extra waterafvoer

580

Totaal

28.304

5.188

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17