Financiële begroting

1.5 Overzicht incidentele baten en lasten

De voorschriften bepalen dat we inzicht moeten bieden in onze incidentele baten en lasten in de begroting. De begroting bestaat uit incidentele en structurele baten en lasten. De volgende incidentele baten en lasten zijn in de begroting verwerkt.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Incidentele lasten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Bestaand beleid

Aanschaf mobiele telefoons (2021)

-40

Programma 2 - Ruimte

Bestaand beleid

Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen

-231

Areaaluitbreiding groen

-17

Areaaluitbreiding openbare verlichting

-10

Onderhoud stranden

-50

Verhoging begrotingssubsidie aan stichting BRM

-25

-25

Wegnemen obstakels openbare ruimte

-50

Verhogen dotatie voorziening wegen

-700

Grootschalig onderhoud pont Langweer (perspectiefnota 2022)

-60

Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet (perspectiefnota 2022)

-30

Herbestemming Blikken Skuorre Sloten (amendement perspectiefnota 2022)

-35

Nieuw beleid

Uitvoering klimaatakkoord - capaciteit (prioriteitenlijst)

-200

-200

Aquatermy Balk (prioriteitenlijst)

-100

Programma 3 - Economie

Camping Lemmer (prioriteitenlijst)

-750

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Bestaand beleid

Temporiseren bezuiniging sportaccommodaties

-8

Huisvestingsplan onderwijs

-206

Areaaluitbreiding binnensportaccommodaties

-25

Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022)

-281

-140

-21

Nieuw beleid

Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst)

-245

PM

PM

Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst)

-80

-120

-120

Taakstelling beheer en onderhoud sportaccommodaties (prioriteitenlijst)

-163

-138

Programma 5 - Sociaal Domein

Bestaand beleid

Formatie voor maatwerk bij zorg en participatie(perspectiefnota 2022)

-150

-150

Formatie beleid Sociaal Domein (perspectiefnota 2022)

-245

Algemene dekkingsmiddelen

Bestaand beleid

Digitaal hulpmiddel rapportages

-30

Arbowet en VCA

-45

Keuringen NEN 3140

-25

Totaal incidentele lasten

-3.540

-803

-372

-

Incidentele baten

Programma 1 - Bestuur en organisatie

Reserves

40

Programma 2 - Ruimte

Reserves

1.453

255

25

-

Programma 3 - Economie

Reserves

750

Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs

Reserves

802

398

347

-

Programma 5 - Sociaal Domein

Reserves

395

150

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

Reserves

1.400

398

-200

-

Totaal incidentele baten

4.840

1.201

172

-

Totaal incidentele baten en lasten

1.300

398

-200

-

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17