Financiële begroting

1.8 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Deze paragraaf overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten uniformer te laten werken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht van baten en lasten per taakveld in meerjarenperspectief en de baten en lasten per taakveld per programma van jaarschijf 2022.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden per programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Bestuur en organisatie

-

-

-

0.1 Bestuur

-2.302

-

-2.302

0.2 Burgerzaken

-1.401

567

-834

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-3.282

-

-3.282

1.2 Openbare orde en Veiligheid

-1.215

36

-1.179

Totaal 1. Bestuur en organisatie

-8.200

603

-7.597

2. Ruimte

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-453

240

-214

0.8 Overige baten en lasten

-484

-

-484

2.1 Verkeer, wegen en water

-9.175

686

-8.489

2.2 Parkeren

-10

-

-10

2.3 Recreatieve Havens

-276

-

-276

2.4 Economische Havens en waterwegen

-1.073

282

-792

2.5 Openbaar vervoer

-347

84

-263

3.1 Economische ontwikkeling

-3

4

1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-149

-

-149

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-6

-

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

-86

58

-28

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-5

31

26

5.2 Sportaccommodaties

-2.095

1.353

-742

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-20

29

9

5.4 Musea

-115

-

-115

5.5 Cultureel erfgoed

-337

36

-301

5.6 Media

-8

76

68

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-5.236

752

-4.484

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-14

29

15

7.2 Riolering

-4.382

5.520

1.139

7.3 Afval

-5.692

6.794

1.102

7.4 Milieubeheer

-1.180

-

-1.180

7.5 Begraafplaatsen

-646

375

-271

8.1 Ruimtelijke Ordening

-748

30

-719

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-826

948

122

8.3 Wonen en bouwen

-2.660

1.227

-1.433

Totaal 2. Ruimte

-36.027

18.553

-17.473

3. Economie

0.8 Overige baten en lasten

-750

-

-750

3.1 Economische ontwikkeling

-384

5

-379

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

-218

51

-167

3.4 Economische promotie

-465

-

-465

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-100

35

-65

Totaal 3. Economie

-1.916

91

-1.825

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.8 Overige baten en lasten

-437

-

-437

4.1 Openbaar basisonderwijs

-298

-

-298

4.2 Onderwijshuisvesting

-3.509

988

-2.521

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.496

298

-2.197

5.1 Sportbeleid en activering

-623

-

-623

5.2 Sportaccommodaties

-2.428

320

-2.108

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-933

43

-889

5.4 Musea

-414

2

-412

5.6 Media

-1.113

-

-1.113

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.326

6

-1.320

Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs

-13.576

1.657

-11.919

5. Sociaal domein

0.8 Overige baten en lasten

-28

-

-28

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.879

7

-2.873

6.2 Wijkteams

-1.008

-

-1.008

6.3 Inkomensregelingen

-18.471

16.263

-2.209

6.4 Begeleide participatie

-3.337

-

-3.337

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.797

2

-2.795

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.253

20

-1.233

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-9.055

300

-8.755

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-10.722

-

-10.722

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.601

-

-1.601

7.1 Volksgezondheid

-2.405

-

-2.405

Totaal 5. Sociaal domein

-53.556

16.591

-36.965

8. Bedrijfsvoering

0.4 Ondersteuning organisatie

-25.501

197

-25.304

Totaal 8. Bedrijfsvoering

-25.501

197

-25.304

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-702

347

-355

0.61 OZB woningen

-

9.916

9.916

0.62 OZB niet-woningen

-108

1.763

1.655

0.64 Belastingen Overig

-

158

158

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-

85.897

85.897

0.8 Overige baten en lasten

-480

509

29

0.9 Vennootschapsbelasting

-5

-

-5

3.4 Economische promotie

-105

2.488

2.383

6.3 Inkomensregelingen

-312

-

-312

Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.712

101.078

99.366

Totaal programma's

-140.488

138.771

-1.717

1. Bestuur en organisatie

0.10 Mutaties reserves

-

40

40

2. Ruimte

0.10 Mutaties reserves

-

1.768

1.768

3. Economie

0.10 Mutaties reserves

-

750

750

4. Leefbaarheid en onderwijs

0.10 Mutaties reserves

-

839

839

5. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

445

445

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

0.10 Mutaties reserves

-2.870

3.636

766

Mutatie reserves

-2.870

7.478

4.608

Begrotingssaldo

-143.358

146.249

2.890

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17