Financiële begroting

1.9 Overzicht reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Reserve of voorziening

Saldo 1-1-2022

Saldo 1-1-2023

Saldo 1-1-2024

Saldo 1-1-2025

Saldo 1-1-2026

Algemene reserves:

Algemene reserve **

5.749

2.165

1.164

1.192

1.192

Weerstandsvermogen

8.300

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaaal algemene reserves

14.049

10.165

9.164

9.192

9.192

Bestemmingsreserves:

Extra kosten corona virus

-

-

-

-

-

Kapitaallasten

8.924

8.606

8.292

7.980

7.669

Onderhanden werk

269

-

-

-

-

Totaal bestemmingsreserves

9.193

8.606

8.292

7.980

7.669

Voorzieningen:

Personeel

176

262

392

523

654

Pensioenen wethouders

5.900

5.867

5.885

5.903

5.920

Afwikkeling grondexploitaties

962

962

962

962

962

Baggeren

289

325

325

325

325

Vastgoed

30

19

74

14

21

Kunstwerken

385

356

290

291

336

Derdengelden

6

3

1

-

-

Egalisatie riolering

3.309

2.825

2.309

1.635

962

Totaal voorzieningen

11.057

10.619

10.238

9.653

9.180

Rekeningresultaat

-

-

-

-

-

Totaal reserves en voorzieningen

34.299

29.390

27.694

26.825

26.041

De ontwikkeling van de algemene reserve over de periode 2021 -2025  wordt weergegeven in deze tabel :

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve stand per 01/01

9.318

14.049

10.165

9.164

9.192

Stortingen t/m perspectiefnota 2022

10.137

1.287

1.000

2.200

Onttrekking t/m perspectiefnota 2022

-6.906

-3.862

-1.223

-2.031

Aanmeldingen perspectiefnota 2022 t.l.v AR

-736

-320

-21

Amendement perspectiefnota 2022

-35

Meicirculaire 2021

1.500

1.000

Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022

-1.538

-458

-120

Algemene reserve stand per 31/12

14.049

10.165

9.164

9.192

9.192

De stand van de algemene reserve per 01/01/2021 van € 9.318.000 sluit aan bij de in de jaarrekening 2020  gepresenteerde stand per 31/12/2020.

Vergelijking stand algemene reserve per 01/01/2025 tussen begroting 2022 en perspectiefnota 2022 :

Stand algemene reserve per 01/01/2025    begroting 2022         €   9.192.000
Stand algemene reserve per 01/01/2025   perspectiefnota 2022      €   8.843.000
Verschil                           €      349.000

Het verschil betreft :
Meicirculaire 2021                    € 2.500.000
Amendement perspectiefnota 2022           -/-  €        35.000
Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022   -/- €  2.116.000   
Totaal                         €     349.000

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17