Algemeen

Leeswijzer

In deze leeswijzer beschrijven we voor u de opbouw van de Programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenramingen 2023-2025). Het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) schrijft de gemeente een indeling van de programmabegroting voor.

Uitgangspunten begroting
De uitgangspunten van het coalitieakkoord 2019-2022 “De takomst temjitte” zijn leidend voor de beleidsdoelstellingen in de vijf programma’s van deze programmabegroting 2022

De programmabegroting is dit jaar opgesteld vanuit een rapportagetool. Dit heeft als voordelen : meer uniformiteit, huisstijl, eerste stappen om te voldoen aam de toegankelijkheidseisen en presentatie via de website. Door gebruik te maken van deze rapportagetool ziet de opmaak van de begroting er anders uit dan voorgaande jaren.

Opbouw begroting
De opbouw van de programma’s 1 t/m 5 in deze begroting 2021 is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Deze is als volgt:

  1. hoofddoelstelling programma (missie) en opbouw productgroepen
  2. actuele context en ontwikkelingen
  3. wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen (doelstellingen, korte toelichting, resultaten en concrete acties)
  4. verbonden partijen
  5. wat mag het kosten
  6. kaderstellende beleidsstukken

Bij b. actuele context en ontwikkelingen zijn onder b2. de voorstellen uit de prioriteringslijst opgenomen.

Het onderdeel beleidsindicatoren presenteren we in een afzonderlijke bijlage. De rubricering van de beleidsindicatoren is per programma. Deze informatie is ook te verkrijgen via de site waarstaatjegemeente.nl .

Een andere dwarsdoorsnede van de begroting 2022 is weergegeven in de (verplichte) paragrafen. In de financiële begroting wordt ingegaan op de financiële situatie van de gemeente en wordt de opbouw van het financieel meerjarenperspectief weergegeven. De opbouw van het hoofdstuk is gelijk aan andere jaren.

De kerngegevens van onze gemeente, onderverdeeld in sociale, fysieke en financiële structuur zijn opgenomen voor in deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17