Algemeen

Begroting in 1 oogopslag

In dit hoofdstuk wordt getoond waar het geld van gemeente De Fryske Marren aan wordt besteed en waar het geld vandaan komt.

Waar wordt het geld in 2022 aan besteed?
De exploitatie uitgaven van de gemeente zijn verdeeld naar vijf programma’s. Daarnaast is er een post financiën en algemene dekkingsmiddelen. Onderstaande tabel geeft een beeld van de totale uitgaven in 2022.

Lasten per programma

Bedrag
(x € 1.000)

Percentage

1. Bestuur en organisatie

8.200

5,8%

2. Ruimte

36.027

25,6%

3. Economie

1.916

1,4%

4. Leefbaarheid en onderwijs

13.576

9,7%

5. Sociaal domein

53.556

38,1%

8. Bedrijfsvoering

25.501

18,2%

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

1.712

1,2%

Totaal

140.488

100,0%

Waar komt het geld vandaan in 2022?
De baten van gemeente De Fryske Marren kunnen op basis van een aantal categorieën worden ingedeeld. De baten zijn in de rest van deze programmabegroting onderverdeeld naar de verschillende programma’s. Onderstaande tabel geeft een beeld van de baten per categorie van gemeente De Fryske Marren.

Soort baten

Bedrag

Percentage

Algemene uitkeringen

85.897

61,9%

Specifieke rijksbijdragen

14.273

10,3%

Onroerendezaakbelastingen

11.679

8,4%

Afvalstoffenheffing en rioolrechten

11.116

8,0%

Overige baten

9.611

6,9%

Leges en rechten

2.759

2,0%

Forensen- en toeristenbelasting

2.488

1,8%

Grondexploitaties

948

0,7%

Totaal

138.771

100,0%

Het verschil tussen de baten en lasten zijn de mutaties in de reserves en het begrotingssaldo (zie 1.3 opbouw financieel meerjarenperspectief).

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17