Financiële begroting

1.7 Overzicht meerjarenbalans

In deze paragraaf is conform de BBV-voorschriften een meerjarenbalans opgenomen. Deze geprognotiseerde balans is de input voor de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en de berekening van het EMU-saldo. Deze zijn berekend op basis van de werkelijk verwachte stand van de balansposten. Dit kan betekenen dat de in onderstaande balans opgenomen bedragen afwijken van overzichten elders in deze begroting. De begroting is opgesteld op basis van beschikbaar gestelde bedragen. In onderstaande balans hebben we er echter rekening mee gehouden dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten direct (in hetzelfde jaar) worden uitgegeven. De uitgaven volgen veelal pas na uitvoering van een werk. Dit zorgt voor vertraging in de kasstromen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de te presenteren kengetallen zijn hiervoor in onderstaande meerjarenbalans correcties toegepast.

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Begroting ultimo 2021

Begroting ultimo 2022

Begroting ultimo 2023

Begroting ultimo 2024

Begroting ultimo 2025

Activa

Vaste Activa

(Im)materiële vaste activa

111.227

104.279

100.363

96.840

93.725

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

139

139

139

139

139

Financiële vaste activa : Leningen

6.517

6.517

6.517

6.517

6.517

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

-

-

-

-

-

Totaal vaste activa

117.883

110.935

107.019

103.496

100.381

Vlottende Activa

Voorraden: Onderhanden werk en Overige grond- en hulpstoffen

17.589

17.589

17.589

17.589

17.589

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen

22

22

22

22

22

Uitzettingen < 1 jaar

18.250

18.250

18.250

18.250

18.250

Liquide middelen

500

500

500

500

500

Overlopende activa

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal vlottende activa

37.361

37.361

37.361

37.361

37.361

Totaal activa

155.244

148.296

144.380

140.857

137.742

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

36.132

29.524

25.158

22.483

19.672

Voorzieningen

11.057

10.619

10.238

9.653

9.180

Vaste schuld

74.716

72.479

62.242

52.005

46.768

Totaal vaste passiva

121.905

112.622

97.638

84.141

75.620

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Overlopende passiva

28.339

30.674

41.742

51.716

57.122

Totaal vlottende passiva

33.339

35.674

46.742

56.716

62.122

Totaal passiva

155.244

148.296

144.380

140.857

137.742

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17