Home

Amendementen

AMENDEMENT

Nummer : De griffie geeft het amendement een nummer
Titel : Alsnog honoreren punten uit Programma 5 Sociaal Domein (blz. 156).
Agendapunt : 4D / 7B
Onderwerp : Programmabegroting 2022 – Meerjarenbegroting 2023-2025.

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. 10 november 2021;

Constaterende dat:

  • Er op bladzijde 155-156 nog een aantal posten op “Niet gehonoreerd” staan;
  • Het financieel perspectief als gevolg van de “Septembercirculaire 2021” veel positiever is geworden dan opgenomen in de Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025;
  • De drietal punten die onder programma 5 staan op bladzijde 156 erg belangrijke punten zijn om alsnog te honoreren.

Overwegende dat:

  • Het financieel perspectief voor de jaren 2022-2025 nog steeds positief blijft;
  • Er met betrekking tot de punten “Inkoop leerroutes Wet inburgering 2022” en “Uitvoering nieuwe Wet inburgering ambitie” in de Perspectiefnota 2022 wordt aangegeven dat dit een “WENS” is (blz. 54 Perspectiefnota 2022);
  • Er met betrekking tot het punt “Aanpak gezondheidsachterstanden & Kansrijke Start” wordt aangegeven dat dit “Nieuw beleid” is en incidenteel voor 2022. Het Rijk heeft aangegeven dat de regeling met één jaar wordt verlengd, tot en met 31 december 2022. De mogelijkheid om een extra impuls te geven aan de bestrijding van gezondheidsachterstanden wordt niet benut als de gelden niet beschikbaar worden gesteld (blz. 54 Perspectiefnota 2022).

Besluit:
Het volgende punt uit de Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 (bladzijde
156, alsnog te honoreren voor het jaar 2022:

  • De Wet inburgering voor 147.000 euro;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam : S. Holtrop
Fractie : ChristenUnie DFM
Handtekening : ……………………………

Naam : G. Holtrop-Hoekstra
Fractie : Kleurrijk Fryske Marren
Handtekening :....................................

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17