Financiële begroting

1.3 Opbouw financieel meerjarenperspectief

Het hierna volgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.

Bedragen  € 1.000

Programma

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Lasten

1. Bestuur en organisatie

-8.200

-8.126

-8.157

-8.194

2. Ruimte

-36.027

-35.096

-34.737

-34.501

3. Economie

-1.916

-1.096

-1.096

-1.096

4. Leefbaarheid en onderwijs

-13.576

-13.534

-13.576

-13.159

5. Sociaal domein

-53.556

-53.022

-52.855

-52.839

8. Bedrijfsvoering

-25.501

-25.261

-25.080

-25.029

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

-1.712

-2.781

-4.440

-6.196

Totaal Lasten

-140.488

-138.916

-139.941

-141.014

Baten

1. Bestuur en organisatie

603

514

514

514

2. Ruimte

18.553

18.376

18.301

18.301

3. Economie

91

91

91

91

4. Leefbaarheid en onderwijs

1.657

1.665

1.665

1.665

5. Sociaal domein

16.591

16.591

16.591

16.591

8. Bedrijfsvoering

197

197

197

197

9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

101.078

100.894

102.500

104.354

Totaal Baten

138.771

138.328

139.859

141.713

Saldo van baten en lasten

-1.717

-588

-82

699

Stortingen

-2.870

-200

-900

-700

Onttrekkingen

7.478

1.541

1.184

312

Mutatie reserves

4.608

1.341

284

-389

Resultaat

2.890

753

202

311

Structureel evenwicht
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2022 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:

bedragen x € 1.000

Structureel evenwicht

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Saldo programmabegroting 2022-2025

2.890

753

202

311

Verrekeningen algemene reserve :

Elimineren verrekeningen algemene reserve:

-2.300

-200

500

Verrekeningen meerjarenperspectief algemene reserve

-198

-300

Verrekeningen algemene reserve meicirculaire

1.000

Gecorrigeerd structureel begrotingssaldo

1.590

355

402

311

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2022 sprake is van een evenwicht tussen structurele lasten en baten.
De verrekeningen algemene reserve maken onderdeel uit van de posten Stortingen t/m perspectiefnota 2022 en Onttrekkingen t/m perspectiefnota 2022 uit het overzicht ontwikkeling algemene reserve 2021-2025 in de paragraaf 1.9 Overzicht reserves en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17