Financiële begroting

1.4 Reserves en voorzieningen

In paragraaf 1.9 is een overzicht opgenomen van alle (bestemmings-)reserves en voorzieningen afzonderlijk. Daarnaast is in paragraaf 1.10 een detailoverzicht opgenomen van de bestemmingsreserve Onderhanden werk. In de reserve Onderhanden werk zijn de concrete beslagen op de algemene reserve ondergebracht, zodat de algemene reserve een volledig vrije algemene reserve is. Hieronder wordt de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen weergegeven.

bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen

Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024

MJB 2025

Algemene reserves (waaronder 8 mln. weerstandsvermogen)

Stand per 1 januari

14.049

10.165

9.164

9.192

Stortingen

2.587

1.000

2.200

Onttrekkingen

-6.471

-2.001

-2.172

Stand per 31 december

10.165

9.164

9.192

9.192

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

9.193

8.606

8.292

7.981

Stortingen

3.271

803

372

-

Onttrekkingen

-3.858

-1.117

-683

-312

Stand per 31 december

8.606

8.292

7.981

7.669

Totaal Reserves

18.771

17.456

17.173

16.861

Voorzieningen

Stand per 1 januari

11.058

10.619

10.238

9.652

Stortingen

1.020

1.020

1.065

1.111

Onttrekkingen

-1.459

-1.401

-1.651

-1.583

Stand per 31 december

10.619

10.238

9.652

9.180

Totaal Voorzieningen

10.619

10.238

9.652

9.180

Totaal Reserves en voorzieningen

29.390

27.694

26.825

26.041

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17