Financiële begroting

1.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In de programma’s worden de baten en lasten zichtbaar gemaakt van de activiteiten die de gemeente ten behoeve van haar burgers uitvoert. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen laat zien op welke manier de baten en lasten van die programma’s worden gedekt. De algemene dekkingsmiddelen betreffen met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn daarmee vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen en specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Aan de lastenkant staan de posten die niet, of nog niet, toe te rekenen zijn aan de programma’s (voorbeeld: lasten van het heffen van belastingen).

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Uitkeringen Gemeentefonds

85.897

85.710

86.986

88.670

Treasury

-355

-394

-309

-371

OZB gebruik

1.763

1.763

1.763

1.763

OZB eigendom

9.916

10.219

10.528

10.868

Overige belastingen

158

88

88

88

Totaal algemene dekkingsmiddelen volgens BBV

97.379

97.386

99.056

101.018

Vennootschapsbelasting

-5

-5

-5

-5

Totaal vennootschapsbelasting

-5

-5

-5

-5

Overhead

-25.304

-25.063

-24.883

-24.832

Totaal overhead

-25.304

-25.063

-24.883

-24.832

Algemene baten en lasten

29

-1.261

-3.014

-4.918

Baten forensenbelasting

1.528

1.558

1.589

1.589

Baten toeristenbelasting

960

960

960

1.000

Kwijtscheldingen

-312

-312

-312

-312

Lasten heffingen en belastingen

-213

-213

-213

-213

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen

1.992

731

-991

-2.855

Totaal algemene dekkingsmiddelen

74.062

73.049

73.177

73.327

Stortingen

-2.870

-200

-900

-700

Onttrekkingen

3.636

461

560

60

Totaal mutatie reserves

766

261

-340

-640

Totaal

74.828

73.310

72.837

72.687

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17