Home

Amendementen

AMENDEMENT

Nummer : De griffie geeft het amendement een nummer
Titel : DuurzaamheidsFonds kleine initiatieven
Agendapunt : 4D / 7 B
Onderwerp : Programmabegroting 2022 / Meerjarenraming 2023-202 5

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen d.d. 10 november 2021;

Constaterende dat:

  • Alle zeilen moeten worden bijgezet om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen;
  • Het duurzaamheidsprogramma De Fryske Marren ons voor een enorme uitdaging stelt;
  • Dat de SDE subsidies vaak voor grote projecten interessant zijn en door die grote projecten worden opgebruikt;
  • Kleine burgerinitiatieven hierdoor bijna geen ondersteuning kunnen ontvangen, zodat deze daardoor mogelijk geen doorgang vinden;

Overwegende dat:

  • Ook vele kleine burgerinitiatieven een grote impact kunnen hebben op het bereiken van duurzaamheidsdoelen;
  • Een duurzaamheidsfonds aan deze kleinschalige initiatieven een renteloze lening kan verstrekken;
  • De uiteindelijke terugbetalingen ook weer in het fonds kunnen terugvloeien;
  • De raad van De Fryske Marren het duurzaamheidsprogramma in 2023 gaat evalueren;
  • Het college het komende halfjaar de randvoorwaarden voor dit ‘DuurzaamheidsFonds kleine initiatieven’ in kaart kan brengen en met de raad communiceert;

Besluit:
Uit de Algemene Reserve, vooruitlopend op de beleidsregels, reeds nu een bedrag van 100.000 euro
beschikbaar te stellen voor het inrichten van een ‘DuurzaamheidsFonds kleine initiatieven’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam : M. van Dijk
Fractie : CDA
Handtekening : ……………………………

Naam : J. Volbeda
Fractie : FNP
Handtekening...............................

Naam : R. Visser
Fractie : NCPN
Handtekening.................................

Naam : S. Holtrop
Fractie : ChristenUnie
Handtekening....................................

Naam : G. Holtrop-Hoekstra
Fractie : Kleurrijk Fryske Marren
Handtekening.......................................

Naam : W. de Haan
Fractie : PvdA
Handtekening..................................

Naam : A. Merkuur
Fractie : GroenLinks
Handtekening......................................

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17