Algemeen

Voorwoord

Waar is de Begroting 2022 op gebaseerd?
De Begroting 2022 die voor u ligt is gebaseerd op de Perspectiefnota 2022 en de uitwerking van de Meicirculaire 2021. In de Perspectiefnota 2022 is een sober financieel perspectief gepresenteerd. In de afgelopen maanden is er echter meer duidelijkheid gekomen over extra middelen voor jeugdzorg de komende jaren. Dit leidt tot een gunstiger financieel perspectief. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 heeft de raad aangegeven dat deze extra middelen die na de besluitvorming beschikbaar komen, ingezet kunnen worden voor nieuwe voorstellen bij de Begroting 2022. De voorstellen in de Begroting 2022 komen voort uit een prioriteringslijst die opgesteld is door het college. Die lijst is tot stand gekomen na beoordeling van de opgenomen PM-posten, niet gehonoreerde aanmeldingen, bezuinigingstaakstellingen en moties in de Perspectiefnota 2022. In deze begroting presenteren we sluitende jaarschijven.

Herverdeling gemeentefonds
Er is nog onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds. De laatste berichten zijn positief voor onze gemeente. Deze berichten zijn echter voorlopig, en de definitieve besluitvorming over de invoering van het verdeelvoorstel moet plaatsvinden door het nieuwe kabinet. Daarna vindt er nog een actualisatieslag plaats naar 1 januari 2023; het beoogde moment van invoering van de nieuwe verdeling. Gezien het voorlopige karakter zijn de effecten van de herverdeling gemeentefonds niet meegenomen in deze Begroting 2022.

Klimaatakkoord
Om de doelen gesteld in het klimaatakkoord te behalen wordt veel gevraagd van gemeenten. De eerste stappen zullen gemaakt gaan worden om woningen en andere gebouwen af te koppelen van het gasnet. Naast de doelen uit het klimaatakkoord hebben we ook onze eigen ambities op het gebied van duurzaamheid. Deze komen terug in verschillende beleidsvelden van deze begroting.

Gevolgen corona
De afgelopen anderhalf jaar kenmerkte zich door een landelijke centrale crisisaanpak van het coronavirus. Nu breekt een fase aan waarbij de bal bij ons als gemeente ligt voor het vervolg op de coronacrisis. Het is onze uitdaging om van een korte termijn aanpak naar een aanpak voor de langere termijn te gaan. Hiervoor is een aantal belangrijke thema’s benoemd. Om concrete sturing te geven vanuit deze thema’s gaan wij aansluiten op de huidige P&C cyclus. Bij de voorliggende begroting heeft de koppeling met de thema’s nog niet plaatsgevonden. In de Perspectiefnota 2023 vertalen we mogelijke financiële consequenties.

Ontwikkeling belasting, leges en tarieven
Een financieel gezonde gemeente is het uitgangspunt voor ons financiële beleid. In lijn met het coalitieakkoord, baseren we de verhoging van de onroerendezaakbelasting op de inflatie- en loonontwikkeling. Dit betekent een beperkte verhoging van 1,4% in 2022. Naast deze reguliere verhoging, is er geen verdere verhoging van de OZB. Verder gaan we uit van kostendekkende gemeentelijke leges en tarieven.

Planning van het financiële proces
Het raadsbrede petear over de Begroting 2022 is op 1 november 2021. De besluitvorming is in de raadsvergadering van 10 november gepland.

College van burgemeester en wethouders.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17