Home

Amendementen

Amendement

Nummer:
Titel: Bibliotheek
Agendapunt: 4D/7B
Onderwerp: Subsidieverstrekking

De raad van de gemeente De Fryske Marren in vergadering bijeen op 10 november 2021,

Constaterende dat:

  • De gemeente het belang onderkent van de drie bibliotheken gevestigd te Joure, Balk en Lemmer en vallend onder de Stichting Bibliotheken Mar en Fean;
  • De bibliotheken een nieuw beleid ontwikkelen aangaande geletterde samenleving, participatie, digitale inclusie, zelfredzaamheid en individuele ontwikkelingsmogelijkheden;
  • De gemeentelijke subsidie aan de Stichting Bibliotheken Mar en Fean een structureel tekort kent ten bedrage van 10.000 Euro;
  • Dit tekort met het inwerking treden van het nieuwe bibliothekenbeleid zou kunnen worden weggewerkt;
  • De uitwerking en vaststelling van het bibliothekenbeleid met een jaar is vertraagd;
  • De uitbetaling van dit bedrag aan de Stichting voornoemd pas in 2023 zal plaats vinden;

Van mening zijnde dat:

  • De bibliotheken een dekkend subsidiebedrag nodig hebben om hun beleid uit te voeren;
  • De dienstverlening van de bibliotheken onder druk kan komen te staan indien niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn;
  • De termijn van gemeentelijke uitbetaling nog minstens 1,5 jaar op zich laat wachten;

Besluit:
Het tekort op de subsidie aan de Stichting Bibliotheken ‘Mar en Fean’ voor 2022 aan te vullen door
eenmalig het bedrag van 10.000 euro uit de algemene reserve te betalen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam : Ineke Swart-Jorna
Fractie : PvdA
Handtekening ……………………………

Naam : Anne Merkuur
Fractie : GrL
Handtekening ……………………………

Naam : Sytze Holtrop
Fractie : ChristenUnie
Handtekening .................................

Naam : Jan van Zanden
Fractie : CDA
Handtekening .................................

Naam : Jeannet Speelman
Fractie : D66
Handtekening .................................

Naam : Ivo de Wolff
Fractie : VVD
Handtekening

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 11:00:20 met de export van 11/15/2021 07:32:17